شوراي عالي نظامي

انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در ماه نوامبر برگزار می‌شود

اين شوراي نظامي اعلام كرده است كه انتخابات رياست جمهوري يك يا دو ماه بعد از انتخابات پارلماني كه درماه سپتامبر خواهد بود، برگزار مي‌شود.

عربستان در پس اقدامات تکفیری‌های سلفی در مصر قرار دارد

وي سلفي‌گري را خطرناك‌ترين تهديد عليه انقلاب مصر دانست و گفت: به اعتقاد من عربستان سعودي با حمايت از آنها در پس حوادث عليه انقلاب مصر قرار دارد.