شیخ محمد صنقور

برای پیشگیری از شیوع کرونا؛

علمای بحرین تجمع‌های مذهبی را متوقف کردند

علمای شیعه بحرین طی بیانیه ای از مدیران حسینیه ها و دیگر مراکز برگزار کننده فعالیت های مذهبی و اجتماعی خواستند تا جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا هفته جاری و هفته آینده تمامی فعالیت ها و تجمعات خود را متوقف کنند.