صبح کابل

روزنامه «صبح کابل» به جمع مطبوعات افغانستان پیوست

روزنامه صبح کابل به صاحب امتیازی «مختار پدرام» و مدیر مسوولی «میلاد فروش» به جمع مطبوعات افغانستان پیوست.