طلعت شایب

جهانی‌شدن فرهنگ به چه معنا است؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این کتاب میزان رابطه و تعامل فرهنگ‌های ملی و بومی با فرهنگ جهانی می‌باشد. در همین راستا مطالب کتاب، خوانندگان را به تاثیر نقش فناوری‌های مدرن و ارتباطات جدید و میزان تاثیر این موارد بر اندیشه، اعتقادات و ظاهر انسان‌ها در نقاط مختلف جهان متوجه

معضلی به نام جهانی شدن هنر و فرهنگ

نکته بسیار مهم آن است که جهانی شدن فرهنگ و هنر باعث از بین رفتن هویت افراد و وابسته شدن به هویتی بی‌پایه و اساس می‌باشد. جهانی‌شدن، لطمه بزرگی را به فرهنگ‌ها وارد می‌کند. چراکه حجم وسیعی از موضوعات مهم بشری قدرت همگام شدن با خواسته‌های مصرفی مالکان قدرت فرهنگی در جهان را ندارد.