عزیزه حسن

شهادت 2 زن دیگر در بحرین

پایگاه اینترنتی "ملتقی البحرین" نوشت، در حمله به دانشگاه بحرین، یک زن بر اثر جراحت های وارد شده از ناحیه سر شهید شد.