غیرقانونی

ادامه اعتراض هنرمندان اردنی

گروه هنرمندان معترض در برابر ساختمان فرهنگی پادشاه اردن گردآمدند. در این ساختمان فرهنگی «صلاح جرار» برای شرکت در کنفرانس ملی فرهنگ حضور داشت. اما به دلیل حضور گسترده هنرمندان و اعتراض‌های خشمگینانه آن‌ها پس از پایان کنفرانس مذکور موفق به ترک محل نشد. هنرمندان در اطراف خودروی وزیر