فاطمه الحواج

بی احترامی تبعه مصری به شیعیان بحرین برای رسیدن به پارلمان

فاطمه الحواج وکیل بحرینی از "امیره حسن یوسف الامام" به خاطر حمله وی به شیعیان بحرین و بی احترامی به اعتقادات دینی آنان، شکایت کرد.