قاریان قرآن

برنامه تلویزیونی دانشکده قرآن مدینه برای انتخاب قراء خوش‌صدا

دانشکده قرآن دانشگاه اسلامی مدینه منوره با تولید یک برنامه تلویزیونی درصدد است که قاریان خوش‌صدای این دانشکده که از کشورهای مختلف جهان هستند را انتخاب کند.