لبنانی

لبنان و فلسطین عزادار سردار دلها

مساجد شیعیان لبنان یکپارچه محل محکومیت جنایت آمریکا شده است. همه خواهان انتقام خون حاج قاسم چهره بین المللی مقاومت هستند.