مایا

شاعر زنی که هویت آمریکایی خود را تغییر داد

«فرهنگ آمریکایی مملو از منافع مادی و حفظ ارزش‌های دنیایی است که نتیجه استبدادها و استعمارهای قرن‌های اخیری است که انسان‌ها بر سر هم آوردند، در حالی که فرهنگ مکزیکی که هزاران سال پیش از ورود اروپایی‌ها به آمریکا پابرجا بود به ابعاد روحی و معنوی انسان اهمیت بیشتری می‌دهد».