مجله لوموند

کتاب «امتی با رمز فلسطین» اثر سردبیر لوموند

اگر قرار بود ميان دو گروه يهود و عرب در فلسطين توازني دموگرافيك ايجاد شود، مطمئنا ميان انگليسي‌ها و هندو‌ها يا ميان سفيدپوستان و سياه‌پوستان در دوره آپارتايد پيش از اين ايجاد شده بود.