مسائل روز

گشایش اولین گروه رشته علوم سیاسی در عمان

النبهانی: کشور عمان به چنین آموزش‌هایی احتیاج دارد تا جوانان با حقوق و وظایفشان در زمینه سیاست آگاه شوند. باید قوانین مربوط به دموکراسی، مفاهیم و اصطلاحات مربوطه را در میان مردم ریشه‌دار کرد تا افراد بهتر بتوانند با مسائل روز خود مواجه شوند.