مصری

خانه شاعر فقید مصری احمد فواد نجم در قاهره موزه می شود

مهندس نجیب ساویرس سرمایه دار مصری گفت «خانه شاعر فقید مصری احمد فواد نجم موزه می شود.»

ترجمه تلمود بابلی به زبان عربی

مطالعه مطالب کتاب، خواننده را با ویژگی‌های دین یهود و پیروان این دین آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که اعتقاد برتری نژادی در این دین از کجا نشئت گرفته است. از سوی دیگر این کتاب به خوبی روشن می‌کند که رژیم صهیونیستی چگونه از دین یهود به نفع اندیشه‌های توسعه‌طلبانه خود بهره گرفته و تجا