نجات

«نجات» عراق با مستندسازان حشدالشعبی در جشنواره حقیقت

امیرحسین نوروزی کارگردان مستند «پل» اینبار با مستند «نجات» به جشنواره حقیقت آمده است.