نظامیان

شاه بحرین نظامیان و نیروهای امنیتی را برای سرکوب ملت مورد تقدیر قرار داد

شاه بحرين به منظور ترغيب نظاميان و نيروهاي امنيتي در سركوب بيشتر ملت اين كشور ، امكانات كاملي در اختيار اين نيروها قرار داده است .