وزارت امور دینی مراکش

کلاس‌های اسلام‌شناسی برای دانش‌پژوهان خارجی در مراکش برگزار می‌شود

درحالی که کشورهای آفریقایی آفریقایی در سال های اخیر با مشکل افراط گرایی و شبه نظامیان روبرو هستند، موسسه آموزشی وزارت امور دینی مراکش کلاس های اسلام شناسی میانه رو برگزار می کند.