وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر

ایجاد تور مجازی گردشگری از یک مسجد باستانی در مصر

وزارتخانه گردشگری مصر در ابتکار عمل جدیدی اقدام به برگزاری تور مجازی گردشگری از مسجد، مدرسه و خانگاه سلطان الظاهر برقوق کرده که یکی از اماکن باستانی در قاهره است.