ویکتور اربان

تمدن اسلامی کمک های ارزشمندی به فرهنگ جهانی کرده است

نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که تمدن اسلامی کمک شایانی به فرهنگ جهانی کرده و اختراعات ارزشمند و قابل احترامی به ویژه در زمینه علوم پزشکی و ریاضیات به جهان عرضه کرده است.