پادشاهی

امضا وفاداری بحرینی ها زیر مشت و لگد

اقدام نیروهای امنیتی بحرین در مجبور کردن مردم به امضای سند وفاداری نشان دهنده اوج ناتوانی حکومت این کشور است.