پایگاه آنتی وار

تهدید نخست وزیر اتیوپی به سرنگونی دولت اریتره

نخست وزير اتيوپي ضمن اعلام تغيير سياست اتيوپي نسبت به اريتره گفت، دولت از ابزارهاي ديپلماتيك و نظامي براي سرنگوني دولت اريتره استفاده خواهد كرد.