۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۲:۲۵ ب٫ظ

این حرم واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان می باشد.

حرم پیامبر خدا “حضرت ساری”

حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="459" height="262" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="462" height="264" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="462" height="264" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="457" height="686" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="451" height="677" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="458" height="261" />حرم <a href= پیامبر خدا (حضرت ساری) واقع در بین دو شهر صور و صیدا در کشور لبنان" width="452" height="258" />

 

منبع: العتبه الحسینیه