صالحی نیا رایزن فرهنگی

در راستای تقویت زبان و ادبیات فارسی

هجدهمین نشست دوستداران زبان فارسی در دمشق برگزار شد

هجدهمین نشست دوستداران زبان فارسی در سوریه ، با حضور آقایان صالحی نیا رایزن فرهنگی ، مدرسین زبان فارسی و دوستداران زبان فارسی ، روز دوشنبه 1 مرداد 1397 ، در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد .