حمید محفوظ ابراهیم بازرگانی بحرینی

انتقال 200 تن از شیعیان بازداشت شده بحرین به یک زندان در عربستان

بازداشت، ربودن و اخراج از کار جزو مشخصه های بحرین شده است. بازداشت‌ها ادامه دارد و همزمان به خانه‌ها حمله و محتویات منازل تخریب می شود.