روزنامه‌ها

چرا جوانان؟.. چرا در این زمان؟

این کتاب با انتخاب موضوعی دقیق در مسئله انقلاب‌های عربی به خوبی هر مخاطبی را جذب می‌کند تا از راز این حوادث که ناگهان و در عین حال بسیار قوی ظاهر شدند باخبر شود. نویسنده تحقیقات عمیقی را در این زمینه ارائه می‌کند و در واقع اکثر مقاله‌ها و تجزیه و تحلیل‌های نوشته شده در روزنامه‌ه