زبان‌آموزان

تاسیس انجمن شکوفایی زبان عربی در دوحه

الشیخه: زبان عربی نباید دیگر صرفا برای آرشیو کردن متون و یا به منظور نشانه‌گذاری به کار برود. با اتخاذ تدابیر درست می‌توانیم عربی را به زبان زنده‌ای تبدیل کنیم که نه تنها افراد به آن می‌اندیشند که در آزمایشگاه‌ها و در مراکز علمی کاربرد داشته باشد.