شورای همکاری

حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان از دیکتاتور یمن

الوشلي نقش آمريكا و شوراي همكاري در يمن را مشكوك و توطئه آميز دانست و بر مخالفت مردم با دخالت در امور داخلي كشورشان تاكيد كرد.