عماد مغنیه

ناشر ایرانی، زندگی عماد مغنیه را کتاب کرد

نشر شهید کاظمی، به زودی روایتی از زندگی عماد مغنیه را به کوشش وحید خضاب منتشر می‌کند