محفل قرآنی

برپایی محفل قرآنی زیر گلوله‌های اسرائیلی

گلوله‌های رژیم اشغالگر قدس مانعی برای برپایی محفل قرآنی در اردوگاه‌های بازگشت نیست.