نمایشگاه مدینه

عرضه منشورات قرآنی مؤسسه جایزه دبی در نمایشگاه مدینه

مؤسسه بین‌المللی قرآن جایزه دبی ۷ عنوان جدید از منشورات و کتب خود در حوزه مطالعات قرآنی و سنت نبوی را در نمایشگاه کتاب مدینه منوره عرضه کرده است.