یمن

دام عبدالله صالح برای تحریف انقلاب مردم یمن

هدف رژیم "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن از کشاندن مخالفان پای میز مذاکره به تصویر کشیدن انقلاب یمن بعنوان یک بحران سیاسی است.