۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۱۱:۱۵ ق٫ظ


اين كتاب مجموعه مقالات و سخنران‍ی های كنفرانسی است كه با همين نام در سپتامبر سال 2017 در بيروت از سوی دانشگاه معارف و جمعيت لبنانی پيشرفت علوم برگزار گرديد.

کتاب «فرهنگ گفتگوی میان ادیان» رونمایی شد

به گزارش الأمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران_بیروت:

كتاب در يك مقدمه و پنج محور به شرح ذيل تنظيم شده است.

در مقدمه كتاب سخنان آغازين اين كنفرانس منتشر شده است كه در آن، به ترتيب افراد ذيل سخنرانی كردند:

-          رئيس جمعيت لبنانی پيشرفت علوم دكتر نعيم عوينی

-          رئيس دانشكده الهيات دانشگاه بلمند دكتر پورويريوس جرجی

-          رئيس دانشگاه الزيتونه تونس دكتر هشام قريسه

-          شيخ العقل درزی های لبنان، كه پيام وی توسط شيخ غسان حلبی قرائت شد

-          رئيس مجلس اسلامی اعلای شيعيان لبنان كه پيام وی توسط شيخ علی الخطيب قرائت شد

-          مشاور علمی مفتی مصر دكتر مجدی عاشور

-          رئيس اتحاديه جهانی علمای مقاومت، شيخ ماهر حمود

-          رئيس شورای كاردينال ها و اسقف های كاتوليك كه پيام وی توسط كاردينال منير خيرالله قرائت شد

-          نماينده واتيكان در لبنان كه توسط ايوان سانتوس قرائت شد

-          رئيس جمهور لبنان ژنرال ميشل عون كه پيام وی توسط دكتر پيير رفول قرائت شد

محور اول كتاب با عنوان شكل گيری فرهنگ دينی و كثرت گرايی فكری شامل دو مقاله با عناوين ذيل است:

-          ايجاد فرهنگ اسلامی، استدلال هایی در مسير ممتد زندگی، نوشته شيخ شفيق جرادی مدير مؤسسه معارف حِكمی برای مطالعات فلسفی و دينی وابسته به حزب الله

-          بعد تربيتی، آموزشی و اجتماعی در تشكيل فرهنگ دينی، اثر دكتر عبدالحليم فضل الله مدير مركز مشاوره ای مطالبات و اسناد، وابسته به حزب الله

محور دوم با عنوان موانع گفتگوی اديان شامل دو مقاله ذيل است:

-          اسلام هراسان همانند ما نيستند، نوشته دكتر طلال عتريسی استاد بازنشسته دانشگاه لبنان و مشاور كنونی رئيس دانشگاه معارف

-          تصويری ديگر در نگاه دينی، اثر شيخ دكتر اكرم بركات معاون فرهنگی رئيس شورای اجرائی حزب الله و مدير فرهنگی جمعيت معارف اسلامی لبنان

محور سوم با عنوان نقش مؤسسه های دينی در فرهنگ گفتگو، كه شامل چهار مقاله زير است:

-          نقش دينی مرجعيت نجف در ايجاد صلح ميان صاحبان اديان و ايجاد دولت مدنی، نگارش دكتر عبدالامير زاهد

-          الازهر و فرهنگ گفتگو؛ تجربه های عملی، نوشته دكتر محمد علوش

-          همگرايی مسيحی های شرق، اثر دكتر پورويريوس جرجی

محور چهارم با عنوان مؤسسه های گفتگو شامل سه مقاله زير است:

-          نقش مؤسسه های آموزشی، نگارش كشيش مسيحی و رئيس دانشگاه قديس يوسف لبنان دكتر سليم دكاش

-          نقش مؤسسه های مردمی، مدنی و جوانان، نگارش دكتر جورج قرم

-          نقش مؤسسه های رسانه ای در به حركت انداختن فرهنگ گفتگو، نوشته دكتر ابراهيم الموسوی كه در انتخابات اخير، به عنوان نماينده پارلمان انتخاب شد.

محور پنجم با عنوان آينده گفتگو شامل سه مقاله ذيل است:

-          بيداری مشترك دينی(اخلاقی،انسانی، ارزشی)، اثر دكتر احمد عبدالحليم عطيه

-          فرهنگ گفتگو در مقابله با فرهنگ محروم كردن و حذف ديگری، نگارش دكتر ادگار طرابلسی

-          پيش به سوی ميثاق دينی، انسانی و جهانی گفتگو و پذيرش ديگری، نوشته شيخ علی رضا بی نياز مدير دانشگاه المصطفی نمايندگی لبنان