۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳:۰۹ ب٫ظ

" تره زا ماری"، وزیر کشور انگلیس بدون توضیح بیشتر به بخش هایی که به زعم وی نادرست هزینه می‌شده است به این نکته اشاره کرد که سختگیری‌ها باید در دو بخش زندان و دانشگاه که بیشترین خطر افزایش موج اسلامخواهی را دارد، بیشتر اعمال شود.

اقدامات سختگیرانه دولت انگلیس علیه جامعه مسلمانان این کشور

دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تلاش دارد اقدامات سختگیرانه را با هدف مقابله با موج اسلامخواهی و افزایش شمار مسلمانان در این کشور بکار بگیرد.

به گزارش روزنامه فرانسوی " لوفیگارو"، دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس تصمیم دارد با رویکرد سختگیرانه علیه مسلمانان، با موج اسلامخواهی در این کشور مقابله کند و شروع این سناریو در زندان‌ها و دانشگاه‌ها خواهد بود.

" تره زا مای"، وزیر کشور انگلیس دیروز سه شنبه راهبرد سختگیرانه‌ای را علیه مسلمانان این کشور ارایه کرده است که بر اساس آن، ده‌ها سازمان اسلامی از این پس حمایت دولت انگلیس را نخواهند داشت.

وزیر کشور انگلیس در توجیه ارایه سناریوی خود ادعا کرده است که کمک‌های مالی بیشتر در مسیرهایی هزینه می شده که خلاف منافع انگلیس بوده است و از این پس در بخش‌ها هزینه نخواهد شد.

" تره زا ماری"، وزیر کشور انگلیس بدون توضیح بیشتر به بخش هایی که به زعم وی نادرست هزینه می‌شده است به این نکته اشاره کرد که سختگیری‌ها باید در دو بخش زندان و دانشگاه که بیشترین خطر افزایش موج اسلامخواهی را دارد، بیشتر اعمال شود.

این سخت گیری دولت انگلیس در حالی است که جمعیت مسلمانان این کشور طی چهار سال گذشته به گونه ای افزایش یافته که موجب نگرانی شدید مقامات لندن شده است.

بر اساس گزارش های موجود، افزایش 500 هزار نفری تعداد جمعیت مسلمانان انگلیس ظرف چهار سال اخیر باعث نگرانی دولت این کشور شده است.

جمعیت مسلمانان انگلیس ظرف چهار سال اخیر در مقایسه با سایر اقشار حاضر در این جامعه 10 برابر رشد داشته و به رقمی نزدیک به 2.4 میلیون نفر رسیده است.

 

زمان انتشار : 1390-01-01