۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۵:۰۱ ب٫ظ

بر اساس اين مصوبه، اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد با هر دو آنها باشند. همچنين شامل ماليات بردرآمد و ماليات برسرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌شود.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و جیبوتی امضا مى‌شود

هيئت وزيران در راستاي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با ساير كشورها با امضاى موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين ايران و جيبوتي موافقت كرد.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده(2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي-مصوب 1371- وزارت امور اقتصادي و دارايي را مجاز كرد نسبت به امضاى موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين ايران و جيبوتي اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.

بر اساس اين مصوبه، اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد با هر دو آنها باشند. همچنين شامل ماليات بردرآمد و ماليات برسرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌شود.

بر اين اساس، اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند كرد.

*مقيم

از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح "مقيم يك دولت متعاهد " به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب اين قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي خواهد بود.

*درآمد حاصل از اموال غير منقول

بر اين اساس، درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگل‌داري مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

*درآمدهاي تجاري

همچنين درآمد موسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين موسسه از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.

بر اساس اين مصوبه، دولت‌هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. و اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده، لازم الاجرا خواهد بود.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

 

زمان انتشار : 1390-02-01