ادوارد سعید

چهلمین سال انتشار مشهورترین کتاب ادوارد سعید

مهمترین بت‌شکنی کتاب «شرق‌شناسی» ویرانی آن بت ساختگی بود که ادعا می‌کرد تلاش‌های پژوهشگران مستشرق پایبند موضوعیت و به دور از ارزش داوری است و اینکه تمام این آثار، از زمان حمله ناپلئون تا زمان انتشار شرق‌شناسی، کاملاً موثق است.

هشتمین سالگرد درگذشت ادوارد سعید

او در کتاب‌هایش به مطالب بسیار جنجال‌برانگیز استشراق می‌پرداخت. نگاه کلی و حاکم غربی‌ها نسبت به مشرق زمین و این که غرب چگونه با این سرزمین‌های شرقی برخورد و تعامل داشته است، موضوعات کتاب‌ها و نوشته‌های او بودند.

ادوارد سعید از نگاه همسرش

سعید در اواخر عمرش به دفعات شجاع‌تر و جسورتر از پیش شده بود و با قدرت بیشتری نقدهای خود را بیان می‌کرد...موضع کشورهای عربی نسبت به اشغال عراق او را به شدت متاثر و غمگین کرده بود.

در خیانت روشنفکران به انقلاب بحرین

قصه خیانت روشنفکران در بزنگاه های حساس تاریخی این بار در بحرین تکرار می شود.نظام منافع درهم تنیده که سلطه ی سیاسی را به روشنفکران بزرگ بحرینی ربط می دهد، یکی از دلایل فقدان نقد بیطرفانه است