ادونیس

اذعان شاعر یهودی به فاشیست اسرائیلی

نتان زاخ از شاعران برجسته یهودی بسیار دوست دارد که از سرزمین فلسطین دیدار کند و اظهار کرده است که با بسیاری شاعران فلسطینی همچون امیل حبیبی و راشد حسن دوست بوده و رابطه تنگاتنگی نیز با ادونیس شاعر پرآوازه جهان عرب دارد.

در خیانت روشنفکران به انقلاب بحرین

قصه خیانت روشنفکران در بزنگاه های حساس تاریخی این بار در بحرین تکرار می شود.نظام منافع درهم تنیده که سلطه ی سیاسی را به روشنفکران بزرگ بحرینی ربط می دهد، یکی از دلایل فقدان نقد بیطرفانه است