دمام

انتقال 200 تن از شیعیان بازداشت شده بحرین به یک زندان در عربستان

بازداشت، ربودن و اخراج از کار جزو مشخصه های بحرین شده است. بازداشت‌ها ادامه دارد و همزمان به خانه‌ها حمله و محتویات منازل تخریب می شود.

فرمانده نظامیان و رئیس زندان الشرقیه مدال گرفتند!

امیر منطقه شیعه‏ نشین الشرقیه برای تشکر از تلاش فرماندهان نظامی و مدیران زندان این استان در کنترل اوضاع دمام، قطیف و احساء، ضمن ارتقاء رتبه، به آنها مدال داد!